ارتباط با دیگر جفرودی ها

لوگو سایت جفرودی

هدف از ایجاد و راه اندازی این قسمت معرفی و تسهیل امر ارتباط بین کلیه اندیشمندان، محققان، هنرمندان، اساتید، صنعتگران، کارآفرینان و سایر نخبگان و افراد خانواده بزرگ جفرودی در سراسر دنیا می باشد. ذیلا لینک تماس با افراد خانواده آورده شده است که با کلیک بر روی آنها این امر ممکن می شود.