روزنامه افشین
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : تقی جفرودی

درباره روزنامه افشین

روزنامه افشین

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : تقی جفرودی

روزنامه آیینه ای است که بدی ها و خوبی ها و وقایع را میتوان در صفحه های آن به نمایش گذارد و مانند پرده ایست که زشت و زیبا را میتوان در متن آن کشید.
بعبارت بهتر نقل شده از فرهنگ عمید: "نامه ای است که هر روزه یا هفته ای یکبار چاپ میشود و اخبار ورویدادهای روزانه را منتشر میکند."

نخستین گام روزنامه نویسی در گیلان به سال 1325 ه ق برابر با اول مرداد 1286 شمسی باز میگردد.در این سال روزنامه خیرالکلام با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی میرزا ابوالقاسم خان افصخ المتکلمین در رشت انتشار یافت.

همگام با جراید منتشر شده در گیلان ، روزنامه ها و مجلاتی در خارج از منطقه با صاحب امتیازی شخصیتهای گیلانی چاپ ونشر یافته که روزنامه افشین از جمله این نشریات است.

روزنامه ای با پایگاه سیاسی اجتماعی که در سال 1330 ش ، 45 شماره انتشار یافت.

منبع: چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز، محمد جواد سهیل نقشی ص 197-192